Lösningen på era expansionsplaner

Vi leder projekt från tidigare skeden med idéer och utredningar, till genomförande med projektering och produktion fram till överlämning och förvaltningsskedet. Vi har lösningen på era expansionsplaner och vet hur man skapar fastigheter med wow-faktor som även är enkla att förvalta – dessutom med kostnaden i åtanke under hela fastighetens livslängd.

Projekt- och byggledning

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner, program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen. Allt förankrat genom regelbundna möten med beställaren.

Minst lika viktigt som tidiga skeden och produktion är ett väl genomfört projektavslut. Vi ser till att projektstyrningen bibehålls tills samtliga ”lösa trådar” knutits ihop och överlämnats till förvaltningen. Under förvaltningsskedet finns vi till hands för att bistå beställaren med råd och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under detta skede tar vi även del av kundens erfarenheter. På så sätt fyller vi på vår kompetens och vår erfarenhetsbank efter varje slutfört projekt.

Under produktionen har vi alltid hög närvaro på arbetsplatsen för att se till att entreprenören utför arbetet enligt överenskommen tidplan samt att ekonomi-, kvalitets- och miljöplaner följs.

Våra byggledare tar hand om projektstyrningen på plats genom ständiga avstämningar och uppföljningar mot tidplan. Samtidigt administrerar vi avvikelser avseende både tekniska lösningar och kostnader. Våra ledord under produktionen är framförhållning, struktur och dokumentation..

Entreprenadbesiktningar

Entreprenads-besiktningar

Besiktningsmannens uppgift är att kontrollera om entreprenören fullgjort sina åtaganden mot dig som beställare, detta för att få en så rättvis bild som möjligt, protokollförs hela besiktningen av vår entreprenadbesiktningsman. Protokollet lämnas sedan till dig som beställare, så att du får ett kvitto på att jobbet är rätt utfört och att du har fått det som du beställt.

Genom att låta en oberoende part besikta det utförda arbetet får du en tydlig bild av om byggprojektet följer ingångna avtal och kontrakt. Vid större entreprenader är åtagandena i allmänhet bättre reglerade i ramavtal, tekniska avtal och allmänna föreskrifter och här behövs ofta både förbesiktningar och slutbesiktning.

För privatpersoner brukar entreprenadbesiktning bli aktuellt först när det uppstår frågor om vad som är avtalat, vilket lätt händer om man bara har muntliga avtal. Här fungerar även konsumenttjänstlagen som ett skydd. Ett besiktningsutlåtande är ett juridiskt dokument, men utlåtandena är inte skrivna i sten eftersom byggaren kan bestrida vissa utlåtanden. Vi gör inte överlåtelsebesiktning utan endast besiktning av utförda arbeten.

Projekteringsledning

Projekterings-ledning

Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål.

Vi har lång erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Vår projekteringsledare leder arbetet för framtagande av handlingar i olika skeden. Allt från förstudier och förslagshandlingar i tidiga skeden till programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. I vårt uppdrag ingår även att se till att vår uppdragsgivare får relationshandlingar i samband med varje projektavslut. Detta innebär att vi upprättar tidplaner för projekteringsarbetet, handlar upp konsulter och leder deras arbete med framtagande av handlingar.

Vi ser till att kundens önskemål avseende kvalitet, miljö och ekonomi inarbetas samt att krav avseende arbetsmiljö och miljö beaktas. Vi säkerställer kort sagt att kundens samtliga önskemål inarbetas i handlingarna samtidigt som gällande regelverk beaktas.

Kontrollansvarig enligt PBL

I våra uppdrag som byggherrens Kontrollansvarige enligt PBL tar vi ett helhetsansvar för att arbetena inom projektet utförs enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Vi tar fram underlag för bygganmälan såsom kontrollplan, rivningsplan, brandskyddsdokumentation eller utlåtande avseende tillgänglighet. Vi bevakar våra uppdragsgivares intressen under byggsamrådet för att säkerställa att de åtgärder som åläggs vår kund är relevanta och korrelerar mot PBL.

 • Vi tar fram en kontrollplan
 • Vi ser till så kontroll följs och att kontroller utförs
 • Vi informerar er om något avviker från kontrollplan
 • Vi närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • Vi dokumenterar arbetsplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked
 • Vi gör ett utlåtande till er som byggherre och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
 • Som kontrollansvarig har vi en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras

Installationsledning

Installations-ledning

Installationsledaren utför bland annat samordning, tidsplanering, ekonomiuppföljning och teknikkontroll och ser till att beställaren eller entreprenören får ett välfungerande installationssystem enligt gällande krav och avtal.

Arbetsuppgifternas omfattning varierar beroende på projektens karaktär och beställarens krav. Installationsledaren kan ansvara för att ta fram tekniska kravspecifikationer, så väl i tidiga skeden som i projekteringsskedet och ser till att dessa följs upp under upphandling och produktion.

Installationsledaren skall se helheten för de tekniska installationerna och koppla detta till byggtekniska utmaningar för att säkerställa att rätt kvalité är levererad till rätt kostnad. Vi är delaktiga i upphandling av projektörer och installatörer och hjälper till med kostnadsbedömningar och samordning av projektens entreprenörer.

Vi erbjuder installationssamordning och samordnade provningar. Installationssamordning får en allt mer betydande roll i byggprojekt och som installationssamordnare blir vi en länk mellan beställare eller entreprenör och installatör.

Specialisttjänster

Exempel på övriga tjänster vi erbjuder:

 • Sakkunnig skyddsrum
 • Kostnadsbedömningar och kostnadskalkyler
 • Upphandlingar och anbudsförfrågningar
 • Byggarbetsmiljösamordning, Bas-P och Bas-U
 • Bygglovsanmälan samt bygglovsansökan
 • Utredningar
 • Projektadministration
 • Beskrivningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Kvalitetsrevisioner

Bra att veta

För att erbjuda våra beställare och kunder största möjliga service använder vi oss av vårt breda nätverk för att samarbeta med regionens främsta konsulter och specialister.

Tack vare våra samarbetspartners kan vi erbjuda exempelvis tjänster inom följande områden:

 • Arkitekt
 • Konstruktör
 • VVS-projektör
 • Tillgänglighetskonsult
 • Fuktsakkunnig
 • Brandkonsult
 • Energiberäkningar
 • Juridisk rådgivning
 • Markbesiktning

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!